REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

KONIOMANIACY.PL


 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym
 3. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 4. Sposoby i terminy płatności za Produkt
 5. Koszt, termin oraz sposoby dostawy i odbioru produktu
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych i postępować reklamacyjnych
 7. Reklamacja produktu
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 9. Prawo dostąpienia od Umowy
 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 11. Postanowienia końcowe

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.koniomaniacy.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Michałek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PREZENTOWNIA Sklep Koniomaniacy - Zwierzomaniacy Katarzyna Michałek (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP 728 222 56 75, REGON 363470670, adres poczty elektronicznej: kontakt@koniomaniacy.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem punktu 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane przetwarza Usługodawca, ma prawo wglądu w ich treść, a także prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.,

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny a dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.)

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, którym gromadzone są dane, podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.koniomaniacy.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – KATARZYNA MICHAŁEK, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PREZENTOWNIA Sklep Koniomaniacy – Zwierzomaniacy Katarzyna Michałek (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP 728 222 56 75, REGON 363470670, adres poczty elektronicznej: kontakt@koniomaniacy.pl

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. (2) osoba prawna (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zamierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U.2014 poz.827 ze zm.)

2

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia i Newsletter.

2.1.1. KONTO – korzystanie z konta możliwe jest łącznie po wykonaniu dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podanie adresu email i wypełnienie Formularza Rejestracji (2) kliknięcie pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujący danych przez Usługobiorcę: Imię i nazwisko / nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W przypadku Usługobiorców, niebędących osobami fizycznymi, niezbędne jest również podanie nazwy firmy i numeru NIP.

2.1.2. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma w każdej chwili i bez podania przyczyny możliwość usunięcia – rezygnacji z Konta poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@koniomaniacy.pl lub też pisemnie na adres: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy.

2.1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodanie pierwszego Produktu do Koszyka elektronicznego w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu całego Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Zatwierdź” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami, a także informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: (1) imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania / lokalu, kod pocztowy, poczta, województwo, kraj),(2) adres poczty elektronicznej, (3) numer telefonu kontaktowego, (4) Produkt/y i ich ilość, (5) miejsce i sposób dostawy, (6) sposób płatności. W przypadku Usługobiorców niebędących osobami fizycznymi, niezbędne jest podanie również nazwy firmy, jej adresu oraz numeru NIP.

2.1.4. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub z chwilą zaprzestania składania zamówienia.

2.1.5. NEWSLETTER – korzystanie z Newslettera następuje po dodaniu w zakładce Newsletter, widocznej na stronie Sklepu Internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „dodaj” - z tą chwilą Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Na Newsletter można się także zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas zakładania Konta – wówczas z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.6. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. Usługobiorca, ma w każdej chwili możliwość, bez podania przyczyny wypisania się (rezygnacji) z Newslettera poprzez wysłanie stosownego pisma do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@koniomaniacy.pl lub też pisemnie na adres: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

2.2.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.2.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.2.3. Przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefix w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.00 i wyższej.

2.2.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768

2.2.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Uługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

3.3. Cena Produktu, pokazana na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen poszczególnych Produktów w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić już po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia.

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, zgodnie z punktem 2.1.3. Regulaminu.

3.4.2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje dane Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia go do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, podany przez niego w trakcie składania Zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, a także potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Regulaminu oraz poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.6. Własność sprzedanej rzeczy ruchomej przysługuje sprzedawcy, aż do uiszczenia ceny za produkt wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki.

4

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką – za pobraniem, przy odbiorze przesyłki

4.1.2. Płatność gotówką – przy odbiorze osobistym zamówienia

4.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3.1. Bank: PKO BP S.A.

4.1.3.2. Numer rachunku: 41 1020 4580 0000 1902 0162 6381

4.1.4. Płatności elektroniczne

4.2.Termin płatności

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych do daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności gotówką – za pobraniem, przy odbiorze przesyłki, bądź płatności gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

4.3.Obsługę płatności elektronicznych i płatności kartą prowadzi:

4.3.1. PayU SA – Spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.

4.3.2. TPay.com – System płatności TPay.com należy do spółki Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcin 73/6, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 4.848.500 PLN, w całości opłaconym, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7773061579, REGON: 300878437.

5

KOSZT, TERMIN ORAZ SPOSOBY DOSTAWY I ODBIORU PRODUKTU

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu

5.1 Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.3 Ewentualne koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy są również wskazane na stronie Sklepu Internetowego, w zakładce „Koszty dostawy”

5.4 Obiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.5 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 dni roboczych, chyba że opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin Dostawy. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 dni roboczych. Początek trwania terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką – za pobraniem – od najbliższego dnia roboczego, następującego po dniu zawarcia Umowy.

5.6 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta Odbioru Osobistego Produktu – Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie do 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin Dostawy. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem odbioru jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 21 dni roboczych. Początek trwania terminu dostawy – odbioru Produktu przez Klienta liczy się następująco:

5.6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką – podczas odbioru osobistego zamówienia – od najbliższego dnia roboczego, następującego po dniu zawarcia Umowy.

6

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNUCH

I POSTĘPOWAŃ REKLAMACYJNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie, w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@koniomaniacy.pl lub też pisemnie na adres: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy. Umowa, w takim przypadku, wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

6.2.3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, przynajmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim przypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.4. W wypadku Usługobiorców, będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6.3. Tryb postępowania reklamacyjnego:

6.3.1 Reklamacja związana ze świadczenie Usług Elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w punkcie 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać w następujący sposób:

6.3.1.1. Pisemnie na adres: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy

6.3.1.2. W formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@koniomaniacy.pl

6.3.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę, w opisie reklamacji:

6.3.2.1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

6.3.2.2. Żądania Usługobiorcy;

6.3.2.3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.3.2.4. Podane wyżej wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych, z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.3.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7

REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone obowiązującymi powszechnie przepisami prawa, szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje, dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta określone są na stronie Sklepu Internetowego, w zakładce dotyczącej reklamacji.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.3.1 Pisemnie na adres: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy;

7.3.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@koniomaniacy.pl

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

7.4.1 Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienie wady;

7.4.2 Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

7.4.3 Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

7.4.4 Podane wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się przedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na koszt sprzedawcy, na adres: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U.2001, nr 113, poz.1214).

8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz.25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikający i internetowej umowy sprzedaży lun umowy o świadczenie usług.

9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie – Formularz Zwrotu można wysłać:

9.1.1 Pisemnie na adres: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy.

9.1.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@koniomaniacy.pl

9.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest poniżej. Konsument może skorzystać z formularza jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat

PREZENTOWNIA Sklep Koniomaniacy-Zwierzomaniacy

Katarzyna Michałek

Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy

www.koniomaniacy.pl

kontakt@koniomaniacy.pl

 • Ja /My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od: umowy sprzedaży następujących rzeczy (*)umowy dostawy następujących rzeczy (*)umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) umowy o świadczenie następującej usługi (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)……………………………………………………………………………………………
 • Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………….
 • Adres konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………………………………………………
 • Podpis konsumenta (-ów) ………………………………………………………………………………………………………………..
 • Data …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) niepotrzebne skreślić

9.3. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub skazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

9.3.2. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem wraz z dowodem zakupu.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument winien zwrócić Produkt na adres: Bielawska Wieś 42, 99-423 Bielawy.

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8.3. W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo dostąpienia do umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.9.1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

9.9.2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

9.9.3. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

9.9.4. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia

9.9.5. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.9.6. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3 W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także żadać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy [przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6 Zgodnie z art.558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7 W przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku go Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywane w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem .zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy

11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

11.2 Zmiana Regulaminu:

11.2.1 Usługodawca zastrzega sobie do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zamiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2 Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

11.2.3 Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu internetowego przez dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone lub składane Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wwykonane Umowy Sprzedaży.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4 Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.